< zpět na úvodní text o projektu


PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE       Úvod

       1. Cíle a aktivity projektu

       2. Soulad aktivit projektu s klíčovými kompetencemi Evropského referenčního rámce

       3. Harmonogram

       4. Rozpočet

       5. Udržitelnost projektu

       ZávěrÚVOD

Předkládaný tříletý projekt podpoří umělecké vzdělávání realizací klíčových aktivit rozdělených do 5 oblastí (okruhů). V současné době si školy vybírají z 19 aktivit. Finální počet aktivit bude vycházet jednak ze zájmu škol, ale také z mantinelů dotační výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, či z podmínek výzev dalších programů, ze kterých budeme žádat o financování projektu Podpora uměleckého vzdělávání v ČR. Na základě doporučení pracovníků MŠMT jsme projekt rozdělili do dvou částí. První projekt se zaměří na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v uměleckém vzdělávání a na posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání. Druhý projekt bude zacílen na podporu využití digitálních technologií v uměleckém vzdělávání, na tvorbu vzdělávacích materiálů a na realizaci vzdělávacích aktivit.
Počítáme, že bude na projektu spolupracovat 65 partnerských škol, z toho nejpočetnější skupinou budou ZUŠ (do projektu se zapojí 51 ZUŠ), dále se zapojí 14 základních škol, gymnázií a konzervatoří. Na projektu bude spolupracovat také několik neziskových organizací zabývajících se vzděláváním. Partneři projektu se budou přímo podílet na realizaci klíčových aktivit projektu. Další typy škol – mateřské a střední školy, VOŠ a VŠ – budou na projektu spolupracovat jako pilotní školy nebo cílové skupiny některých aktivit, a to formou nefinančního partnerství nebo jako příjemci některých výstupů projektu.

Monitorování a reportování všech aktivit projektu bude zajištěno centrálně – tím se sníží administrativní zatížení jednotlivých škol (centrální řízení všech aktivit projektu umožní využít manažerské softwary – jednáme s firmou Reporting.cz, která nabízí komfortní software pro management projektů). Navrhujeme tuto řídící strukturu:CÍLE A KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Jsme přesvědčeni, že postupující automatizace a robotizace práce v příštích desetiletích dramaticky sníží počet míst v „rutinních“ povoláních a zvýší se naopak význam povolání, vyžadujících empatii a tvořivost. Někteří ekonomové a sociologové dokonce hovoří o nové společenské skupině 21. století – tzv. kreativní třídě (umělci, učitelé, designéři, vědci, vývojáři a další). Oproti povoláním z oblasti výroby a služeb, kde je nutné dodržovat přesné pracovní postupy, lidé v kreativních povoláních mohou, respektive musí uplatnit svou tvořivost. Pro skokově se měnící pracovní trh budou „měkké“ kompetence stále důležitější. Proto projekt podpoří umělecké vzdělávání především v jeho inovativní a kreativní podobě.
V rámci projektu budeme analyzovat úspěšné aktivity v zahraničí (podle výroční zprávy EU za rok 2012 bylo v letech 2007 až 2012 z fondů EU podpořeno více než 19 000 vzdělávacích projektů). Budeme hledat nové metody výuky a vytvoříme databázi zkušeností. Účastníkům projektu nabídneme možnost seznámit se s moderními technologiemi – výukovými softwary, notačními programy, střižnami, zvukovými bankami a dalšími technologiemi a softwarovými nástroji.
Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí v textu jednoho z operačních programů toto: „Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného.“ Propojení škol a sdílení zkušeností v rámci našeho projektu eliminuje neefektivní opakování a objevování objeveného.

Aktuálně nabízíme základním uměleckým školám 16 klíčových aktivit. Seznam všech aktivit uvádíme zde. Na uvedeném odkazu najdete také aktivity seřazené podle typu škol – ZŠ, gymnázia, konzervatoře – a také pro nefinanční partnery – MŠ, SŠ, VOŠ a VŠ.


      Digitální technologie v uměleckém vzdělávání
                     1.1 Výuka hudebních předmětů na ZUŠ s využitím digitálních technologií
                     1.2 Zavedení zvukových studií do výuky na ZUŠ a konzervatořích
                     1.3 Grafické studio jako součást výtvarného oboru ZUŠ
                     1.4 Multimediální tvorba na ZUŠ

      Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů; propagace čtyř oborů ZUŠ
                     2.1 Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů
                     2.2 Kampaň Vzdělávání na ZUŠ je více než zájmová činnost

      Vzdělávací aktivity projektu
                     3.1 Výchovné koncerty, taneční vystoupení a divadelní představení pro žáky ZŠ,
                           SŠ, MŠ a gymnázií
                     
3.2 Výchovné koncerty a představení a další doplňkové aktivity pro partnerské školy
                     3.3 Materiály pro výuku hudební a výtvarné výchovy na ZŠ a gymnáziích
                           a hudební nauky na ZUŠ a další doplňkové aktivity


                     4.1 Semináře arts managementu a kurzy k prohlubování odborné kvalifikace
                           a další nástroje vzdělávání učitelů

                     4.2 Studijní programy pro ředitele a vedoucí pracovníky škol

      Doplňkové aktivity projektu
                     5.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
                     6.1 Podpora žáků se sociálním znevýhodněním

                     7.1 Posílení spolupráce mezi třemi stupni uměleckého vzdělávání v ČR

      Aktivity „technické“ podpory
                     8.1 Vytvoření projektových webových stránek (portálu)
                     9.1 Podpora škol v dalších oblastech


Digitální technologie v uměleckém vzdělávání

Klíčová aktivita 1 se zaměřuje na podporu výuky uměleckých předmětů s využitím moderních digitálních technologií. KA 1 nabídne čtyři moduly pro základní umělecké školy – A) a B) dva návrhy učebny hudební nauky, C) učebnu zvukové tvorby, D) zvukové studio – moduly je možné libovolně kombinovat (např. učebnu hudební nauky s učebnou zvukové tvorby, nebo zvukové studio s učebnou zvukové tvorby atd.).
Další oblastí je vybudování grafických studií v rámci výtvarného oboru ZUŠ. Klíčová aktivita 1 nabídne také návod, jak připravit a realizovat obor Multimediální tvorba na základních uměleckých školách.
Ve spolupráci se společností Aveton s.r.o. jsme také připravili modelové řešení prostorové akustiky pro dva typy prostor, odlišných z hlediska akustického využití a předpokládaných rozměrů. Více najdete zde.

1.1 Výuka hudebních předmětů na ZUŠ s využitím digitálních technologií
V rámci této aktivity budou vytvořeny tři moduly – dva moduly pro výuku hudební nauky a jeden modul pro zvukovou tvorbu.
A) Součástí modulu pro výuku hudební nauky je vybavení učebny hudební nauky 10 žákovskými stanicemi s PC, zvukovou kartou, MIDI klávesnicí, mikrofonem, sluchátky a výukovými softwary; žákovské stanice budou propojeny s učitelskou stanicí, která bude navíc vybavena periferiemi (projektor, tiskárna, datové úložiště atd.).

B) Druhou variantou multimediální učebny hudební nauky je návrh využívající interaktivní tabuli nebo interaktivní projektor, který bude propojen s učitelskou stanicí vybavenou počítačem s příslušným softwarem a periferiemi (projektor, tiskárna, datové úložiště). Interaktivní tabule/projektor může být propojen s tablety, které budou mít žáci k dispozici. Tento systém umožní efektivnější výuku i individualizaci úkolů podle schopností žáků.

C) Modul pro zvukovou tvorbu jsme připravili ve spolupráci s firmou Praha Music Center. Učebna bude vybavena 4 žákovskými stanicemi s počítačem (každý počítač se dvěma monitory), s externí zvukovou kartou Focusrite Scarlett 2i4, MIDI klávesnicí Alesis Q49 a klávesami, sluchátky Shure SHR440, sadou mikrofonů, výukovými programy, střižnou zvuku a notačním programem. Učitelská stanice bude vybavena počítačem se třemi monitory, zvukovou kartou Focusrite Scarlett 18i20, MIDI klávesnicí Alesis Q49, sadou mikrofonů, sluchátky Shure SHR 440, dvěma poslechovými monitory Alesis M1 Mk.II, softwarem na úpravu zvuku, notačním programem, tiskárnou, skenerem a sdíleným datovým úložištěm.
Bude vytvořen návod, jak realizovat studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (materiály a návody, dobrá praxe, kontakty na zkušené učitele…). Budou vytvořeny metodické materiály pro výuku hudební nauky s využitím digitálních technologií. V rámci této aktivity bude připraveno e-learningové středisko a semináře pro učitele, které jim nabídnou informace, jak plně využít možnosti multimediálních učeben.

Školy budou moci místo pořízení učebny "na klíč" dokoupit vybavení již fungující multimediální učebny hudební nauky nebo učebny zvukové tvorby do výše 150 000 Kč. Nákupy nábytku či případné stavební úpravy učebny nejsou součástí tohoto projektu.
Dílčí cíle aktivity:
     vybudování učeben hudební nauky a učeben zvukové tvorby podle výše uvedených specifikací,
     pořízení centrálního serveru, který bude určen pro sdílení informací k výuce a také pro dálkovou
       údržbu počítačů,
     nové texty v ŠVP partnerských škol,
     vytvoření výukových materiálů pro výuku hudební nauky s využitím digitálních technologií,
     uskutečnění pilotních hodin, které budou zaznamenány na video,
     vytvoření manuálu pro přípravu a realizaci studijního zaměření Elektronické zpracování hudby
       a zvuková tvorba
,
     uspořádání seminářů pro učitele na téma využití multimediálních prostředků ve výuce
       hudebních předmětů,
     vybudování e-learningového střediska pro vzdělávání učitelů v oblasti multimédií,
     vytvoření poradenské linky (telefon a email) a technické podpory.

< zpět na seznam aktivit

1.2 Zavedení zvukových studií do výuky na ZUŠ a konzervatořích
Součástí klíčové aktivity 1 je také vybudování zvukových studií. Firma Praha Music Center navrhla vybavení semiprofesionálního zvukového studia v ceně 120 000 až 150 000 Kč.
D) Modul zvukové studio obsahuje počítač se střižnou Cubase a třemi monitory, profesionální zvukovou kartou Focusrite Scarlette 18i20 (osm analogových vstupů a výstupů s možností rozšíření), dva poslechové monitory Genelec 8030, sluchátkový distribuční modul Art HeadAMP4, studiová sluchátka Shure SRH440 a sada mikrofonů – 4 dynamické nástrojové mikrofony Shure SM57LCE, dynamický zpěvový mikrofon Shure SM58LCE, kondenzátorový studiový mikrofon Shure SM27LCE, 2 studiové kondenzátorové mikrofony Shure SM137 a mikrofon pro velký buben Shure Beta52A (sada mikrofonů může být modifikována podle potřeb jednotlivých škol); návrh obsahuje také 8 kusů mikrofonních stojanů Proel PRO100BK a kabeláž.
Projekt klade důraz na propojení jednotlivých zvukových studií – semináře na téma zvuková tvorba poskytnou školám komplexní informace o technice nahrávání a úpravě zvukových nahrávek, o základech akustiky, učitelé budou moci sdílet své zkušenosti na projektových webových stránkách. V rámci projektu bude vytvořeno jedno profesionální zvukové studio, které nabídne zázemí pro pořádání seminářů a umožní zpracovávat nahrávky pořízené ve školních studiích například pro potřeby propagačních CD, či umožní nahrávat profilová CD partnerských škol přímo ve studiu.
V rámci této aktivity je také možné vybavit již existující zvukové studio do výše 150 000 Kč. Stavební úpravy prostorů studia nejsou součástí tohoto projektu.
Dílčí cíle aktivity:
     vybudování semiprofesionálních zvukových studií na partnerských školách,
     stavba jednoho profesionálního studia, které bude určeno pro zpracování nahrávek školních studií
       a pro kurzy nahrávání a zpracování zvuku,
     vytvoření návodů a studijních materiálů, které pomohou plně využít možnosti zvukových studií,
     pořádání seminářů na téma zvuková tvorba a záznam zvuku,
     realizace e-learningových kurzů,
     vytvoření prostoru pro sdílení informací mezi učiteli (diskusní fórum na webových stránkách,
       případně informační bulletin).

< zpět na seznam aktivit

1.3 Grafické studio jako součást výtvarného oboru ZUŠ
Třetí aktivitou je budování grafických a multimediálních studií výtvarného oboru základních uměleckých škol. Modernizace této oblasti vzdělávání má velký význam pro praktické využití kreativních vizuálních aktivit na pracovním trhu. Základní oblastí je zde plošný design. Druhou oblastí je výtvarné zaměření na multimediální tvorbu – tato oblast na základních uměleckých školách zaostává pro nedostatek investičních prostředků, v souhrnu potřebných pro funkci kompletního pracoviště.
Návrh jedné učebny grafického studia pro plošný design předpokládá 5 až 10 PC stanic. Důraz je kladen na kvalitní grafické karty; pozornost je věnována i monitorům s možností kalibrace barev – navrhujeme monitory s úhlopříčkou 25“ a s příslušným vybavením + alespoň jeden větší (od 27“). Počítače budou ovládány grafickými tablety. Každá žákovská stanice bude pravděpodobně vybavena balíkem programů Adobe (především Photoshop a Illustrator, případně Premiere Pro, After Effects, Audition, Adobe Media Encoder a další). Studio bude vybaveno kvalitní laserovou tiskárnou. Žákovské stanice budou propojeny s učitelskou stanicí a s datovým úložištěm. Učebna umožní práci s plošným designem a fotografií. V případě dovybavení příslušnou technikou a softwary bude možné vytvářet také animované a hrané filmy a multimediální projekty.
Nákupy nábytku či případné stavební úpravy grafické a multimediální učebny nejsou součástí tohoto projektu. V rámci této aktivity je také možné dokoupit vybavení již existujícího grafického studia do výše 150 000 Kč.
Dílčí cíle aktivity:
     vybavení grafického studia (počítač s kvalitními grafickými kartami, monitory s kalibrací barev,
       laserová tiskárna a software),
     nové texty v ŠVP partnerských škol,
     vytvoření materiálů a manuálů, které pomohou plně využít možnosti grafického studia,
     uskutečnění pilotních hodin, které budou zaznamenány na video,
     uspořádání seminářů pro učitele na téma práce v grafickém studiu,
     realizace e-learningových kurzů,
     vytvoření databáze žákovských prací.

< zpět na seznam aktivit

1.4 Multimediální tvorba na ZUŠ
Od roku 2012 mají všechny základní umělecké školy v ČR své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP). Reforma školského zákona z roku 2004 poskytla školám větší autonomii. Pro ZUŠ se otevřely možnosti nových studijních zaměření. Jedním z nich je také Multimediální tvorba, resp. využití multimediálních prostředků ve výuce na ZUŠ.
V rámci projektu připravíme návody, jak implementovat principy multimediální tvorby do výuky na ZUŠ. Bude se jednat o čtyři podoby výuky s využitím multimediálních prostředků:
A) Využití multimediálních prostředků ve výtvarném oboru – např. počítačová grafika, animace, tvorba vlastních multimediálních prací atd. Součástí této aktivity bude vybavení učeben digitálními technologiemi například tak, jak navrhujeme v klíčové aktivitě 1.3.
B) Využití multimediálních prostředků v hudebním oboru může vycházet ze studijního zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, které je uvedeno v RVP pro ZUV. Toto studijní zaměření počítá se třemi moduly – Hra na elektronické klávesové nástroje a jejich ovládání, Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvukuTvorba hudby prostřednictvím digitálních technologií. Cílem bude vlastní zvuková tvorba žáků, tedy tvorba využívající multimediální prostředky.
C) Integrované studijní zaměření, které propojí více oborů – například taneční představení s projekcí, využití digitálních technologií v literárně-dramatickém oboru, performance s použitím obrazu a zvuku apod.
D) Volitelný předmět v rámci hudebního, výtvarného nebo literárně-dramatického oboru. V hudebním oboru budou žáci seznámeni s notačními programy, záznamem a úpravou zvuku, využitím zvukových bank atd. Ve výtvarném oboru se žáci seznámí s počítačovou grafikou, animačními programy, se softwary pro záznam a úpravu videa. V literárně-dramatickém oboru se bude jednat především o práci s videem.
Součástí KA 1.4 bude sbírání dobré praxe, pokusíme se vytvořit pilotní programy používající multimediální tvorbu ve výuce ZUŠ, tyto programy otestujeme a výsledky pilotáže zveřejníme na projektových webových stránkách a v publikaci. Výsledky pilotáže budou předány učitelům na seminářích pořádaných jako součást klíčových aktivit 1.1 a 1.3.
KA 1.4 bude zahrnovat také „laboratoře“, kde budeme testovat potencionální využití nových technologií. Například vybudujeme vzorovou učebnu výuky hry na elektronické klávesové nástroje, otestujeme využití thereminvoxu ve výuce hudební nauky, vyzkoušíme potenciál VJingu pro výtvarný obor, otestujeme využití Microsoft HoloLens ve výuce uměleckých předmětů atd.
Dílčí cíle aktivity:
     shromáždění a publikace dobré praxe v oblasti multimediální tvorby na základních uměleckých školách,
     vytvoření koncepce výuky s využitím multimediálních prostředků v rámci hudebního a výtvarného oboru,
     vytvoření manuálu pro přípravu integrovaného studijního zaměření Multimediální tvorba,
     vytvoření manuálu a metodických nástrojů pro výuku volitelného předmětu, který využije multimediální
       prostředky ve výuce na ZUŠ,
     vytvoření pilotních programů pro výuku s využitím multimediálních prostředků – jak jednooborových,
       tak integrovaných studijních zaměření,
     "laboratoř" pro otestování digitálních technologií ve výuce hud. nauky na ZUŠ a hud. výchovy na ZŠ,
     "laboratoř VJ-ingu – využití ve výtvarém oboru ZUŠ,
     "laboratoř", která otestuje možnosti využití Microsoft HoloLens ve výuce uměleckých předmětů,
     realizace koncertů s využitím digitálních technologií,
     uskutečnění soutěže žákovských multimediálních prací,
     výroba publikace, která shrne výstupy této aktivity,
     zveřejnění výsledků testování studijních programů pro výuku s využitím multimediálních prostředků
       na webových stránkách projektu.

< zpět na seznam aktivitPodpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů; propagace čtyř oborů ZUŠ

Klíčová aktivita 2 se zaměří na podporu nejlepších souborů, orchestrů a pěveckých sborů a nejtalentovanějších žáků. Jednak to bude pomoc školním souborům na partnerských školách projektu (především ZUŠ, ale i ZŠ, SŠ, gymnázia a konzervatoře). Druhou oblastí bude realizace kampaně Vzdělávání na ZUŠ je více než zájmová činnost – kampaň bude pracovat se soubory a talentovanými žáky všech čtyř oborů ZUŠ, kteří budou vybráni z množiny všech ZUŠ v České republice.

2.1 Podpora školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů
Cílem této aktivity bude podpora managementu školních souborů a propagace souborů včetně rozsáhlejší propagační kampaně v závěrečné fázi projektu. Součástí aktivity na podporu školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů bude zřízení regionálních manažerů školních souborů, vzdělávací semináře pro dirigenty orchestrů a pěveckých sborů, workshopy hudebních aranží pro žákovské soubory, nákupy notových materiálů, soustředění pro členy orchestrů a pěveckých sborů, databáze notových materiálů, odkazy na soutěže atd.
Dílčí cíle aktivity:
     zřízení pozic regionálních manažerů školních souborů a orchestrů po jednotlivých krajích,
     poradenství v oblasti propagace (tvorba webových stránek a propagačních materiálů, výroba promo CD
       a videí, mediální propagační strategie atd.),
     pořádání soustředění pro členy orchestrů a pěveckých sborů,
     příspěvek na cestovní náklady školních orchestrů a pěveckých sborů,
     realizace vzdělávacích seminářů pro dirigenty školních orchestrů a pěveckých sborů,
     uspořádání workshopů a kurzů aranží pro žákovské soubory,
     nákup notových materiálů,
     vytvoření prostoru na webových stránkách projektu (databáze notových materiálů, odkazy na soutěže,
       diskusní fórum pro sdílení zkušeností atd.).

< zpět na seznam aktivit

2.2 Kampaň Vzdělávání na ZUŠ je více než zájmová činnost
Cílem kampaně je představit propracovaný systém uměleckého vzdělávání v ČR a posílit vnímání základních uměleckých škol jako nositelů kvalitního uměleckého vzdělávání. Kampaň bude prezentovat všechny obory, které se na ZUŠ vyučují. Během tří let projektu budou uspořádány výstavy, koncerty, festivaly, divadelní inscenace a konference. Výstupy této klíčové aktivity budou prezentovány v médiích (bude vytvořena propracovaná mediální strategie pro celé trvání projektu). Během kampaně bude vytvořen dokument o nejtalentovanějších žácích a nejlepších souborech základních uměleckých škol. V závěru projektu bude uspořádána konference, která shrne výsledky kampaně.
Dílčí cíle této aktivity:
     vytvoření týmu pro přípravu propagační kampaně Vzdělávání na ZUŠ je více než zájmová činnost,
     zmapování souborů, orchestrů a pěveckých sborů, které na ZUŠ působí (v součinnosti s aktivitou 2.1),
       spolupráce s učiteli hudebního oboru ZUŠ,
     navázání spolupráce s nejúspěšnějšími pedagogy výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru,
     příprava a propagace kampaně, resp. prezentace nejzajímavějších výstupů základních uměleckých škol,
     realizace kampaně – první blok bude věnován výtvarnému oboru, který představíme na výstavách
       malbami, kresbami, grafikami, keramikou a skulpturami ze dřeva a plastikami z různých dalších materiálů,
     realizace kampaně – další fáze kampaně představí zbývající tři obory – hudební obor (koncerty,
       festivaly a videozáznamy nejlepších žáků na internetu), taneční obor (festivaly s ukázkami moderního,
       klasického i lidového tance) a literárně-dramatický obor (hrané a loutkové inscenace, pantomima
       a recitace),
     výroba dokumentu o nejlepších souborech a nejtalentovanějších žácích ZUŠ,
     propagace kampaně na webových stránkách, tištěných médiích, rozhlase a regionálních televizích,
       formou plakátů, letáků, pozvánek a na sociálních sítích,
     uspořádání závěrečné konference.

< zpět na seznam aktivitVzdělávací aktivity projektu

Tento okruh aktivit počítá se zapojením škol ve třech stupních. Žáci ZUŠ budou zapojeni nejvíce – a to jako realizátoři i příjemci koncertů a představení. Partnerské základní školy a gymnázia budou do projektu zapojeni jako spoluorganizátoři koncertů a představení a jejich žáci budou příjemci výchovných koncertů a představení; partnerské konzervatoře se budou podílet na realizaci výchovných koncertů a představení. Další gymnázia, základní, střední a mateřské školy pak budou zapojeny formou nefinančního partnerství – žáci těchto škol budou příjemci výchovných koncertů, divadelních a multioborových představení. V KA 3 a 4 jsou popsány vzdělávací aktivity a tvorba vzdělávacích materiálů pro žáky i učitele partnerských škol, a také řada doplňkových aktivit.

3.1 Výchovné koncerty, taneční vystoupení a divadelní představení pro žáky ZŠ, SŠ, MŠ a gymnázií
Náplní této aktivity bude realizace výchovných koncertů, divadelních a multioborových představení pro žáky ZŠ, SŠ a gymnázií, na kterých budou účinkovat žáci a učitelé ZUŠ a konzervatoří. Připravíme také multižánrová představení, která propojí tři obory vyučované na ZUŠ (hudební, taneční a literárně-dramatický obor). Pro žáky MŠ připravíme divadelní představení.
Dílčí cíle aktivity:
     vytvoření realizačního týmu učitelů a žáků ZUŠ a konzervatoří,
     příprava dramaturgie koncertů, divadelních a multižánrových představení pro žáky základních
       a středních škol a gymnázií,
     příprava divadelních představení pro žáky mateřských škol,
     nabídka výchovných koncertů a představení ZŠ, SŠ, MŠ a gymnáziím,
     realizace výchovných koncertů, divadelních a multižánrových představení pro žáky ZŠ, SŠ, MŠ a gymnázií,
     zveřejnění videozáznamů z některých koncertů a představení na webu projektu.

< zpět na seznam aktivit

3.2 Výchovné koncerty a představení a další doplňkové aktivity pro partnerské školy
Cílem této aktivity je podpořit propojení žákovských orchestrů a souborů s profesionálními orchestrálními hráči. Ve spolupráci s partnerskými školami bude vytvořena dramaturgie koncertů na celé tři roky trvání projektu. Dramaturgie bude zahrnovat jak koncerty „rezidenčního“ orchestru žáků ZUŠ a profesionálních orchestrálních hráčů, tak koncerty profesionálních souborů.
V rámci aktivity 3.2 připravíme pět řad výchovných koncertů a představení. 1. řada jsou koncerty "hudebně-kulturního dědictví", 2. řada jsou výchovné koncerty barokní hudby, 3. řada zahrnuje hudbu 20. a 21. století (včetně využití tance a multimédií), 4. řada obsahuje popové, rockové a jazzové výchovné koncerty, 5. řada jsou představení dětské opery. Výchovné koncerty a představení budou doplněny letními kurzy a dílnami.
Dílčí cíle této aktivity:
     vytvoření rezidenčního orchestru, který spojí profesionální orchestrální hráče a žáky ZUŠ,
     vyhledání profesionálních orchestrů a souborů, které budou na projektu spolupracovat,
     vytvoření dramaturgie koncertů a představení na tři roky trvání projektu,
     nabídka koncertů a představení základním uměleckým školám,
     realizace výchovných koncertů a představení dětské opery,
     zveřejnění videozáznamů z některých koncertů na webových stránkách projektu,
     vytvoření brožury a metodických materiálů,
     žákům partnerských škol bude nabídnuta účast na letních interpretačních kurzech,
     příprava letních kurzů herectví a divadelní improvizace pro žáky i učitele škol,
     ve spolupráci s partnerskými organizacemi budou realizovány výtvarné dílny,
     uspořádání letních tanečních dílen.

3.3 Materiály pro výuku hudební a výtvarné výchovy na základních školách a gymnáziích
       a hudební nauky na základních uměleckých školách a další doplňkové aktivity

Tato aktivita využije potenciál spolupráce škol různého typu – ZUŠ, konzervatoře, ZŠ a gymnázia. Výsledkem vzájemné spolupráce budou nové materiály pro výuku hudební nauky na ZUŠ, včetně materiálů pro výuku improvizace v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Oblast improvizace bude vedle ZUŠ zahrnovat také konzervatoře případně vysoké školy uměleckého typu. Pro podporu výuky výtvarné a hudební výchovy se inspirujeme konceptem kreativních partnerství – iniciujeme spolupráci ZUŠ se ZŠ a gymnázii v oblasti výuky uměleckých předmětů, vytvoříme metodické materiály pro výuku hudební a výtvarné výchovy na ZŠ a gymnáziích atd. Součástí této aktivity bude také řada doplňkových činností (kurzů, seminářů, workshopů, dílen), které se budou konat v průběhu školního roku.
Dílčí cíle:
     zmapování dostupných materiálů pro výuku hudební nauky na základních uměleckých školách,
     vytvoření nových materiálů pro výuku hudební nauky na ZUŠ,
     vytvoření materiálů pro výuku improvizace v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru ZUŠ,
     vytvoření nových materiálů a nástrojů pro výuku hudební a výtvarné výchovy na ZŠ a gymnáziích,
     pilotní hodiny, které otestují nové výukové materiály,
     zpřístupnění nových materiálů a nástrojů formou tištěných publikací a v digitální podobě na webových
       stránkách projektu,
     vytvoření databáze nástrojů a materiálů pro výuku hudební nauky na ZUŠ – v tištěné podobě
       a ve formátu PDF,
     uspořádání hudebních workshopů a dílen projektu Slyšet jinak,
     realizace kurzů skladby a hudební improvizace,
     uskutečnění kurzů divadelní improvizace,
     uspořádání týdenních workshopů animace,
     realizace výtvarných dílen a tanečních kurzů,
     uskutečnění multioborového představení.

< zpět na seznam aktivit

4.1 Kurzy Arts managementu, semináře a kurzy k prohlubování odborné kvalifikace
       a další nástroje vzdělávání učitelů

Cílem této aktivity je nabídnout učitelům a vedení škol semináře arts managementu a kurzy k prohlubování odborné kvalifikace (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Tyto kurzy budou určeny jak ředitelům a učitelům ZUŠ, tak dalším zájemcům z partnerských škol, neziskových institucí i dalších organizací, které se zabývají uměním. Pro přípravu kurzů k prohlubování odborné kvalifikace bude vytvořena pracovní skupina učitelů, kteří vyhledají nejpotřebnější oblasti vzdělávání a navrhnou strukturu kurzů. Jednotlivé kurzy pak budou připraveny ve spolupráci s partnerskými vzdělávacími institucemi. Kurzy budou mít formu jak klasických seminářů, tak i podobu e-learningových kurzů vytvořených na platfomě Moodle a tzv. webinářů (semináře, které jsou realizovány online s chatem v reálném čase, poté vyvěšeny na webových stránkách a volně přístupné).
Dílčí cíle aktivity:
     vytvoření pracovní skupiny učitelů ZUŠ, ZŠ, gymnázií a konzervatoří, která identifikuje oblasti,
       kterými se budou semináře a kurzy zabývat,
     vytvoření pozice tutora, který pomůže jednotlivým školám s koncepcí DVPP,
     vytvoření nabídky seminářů a kurzů podle analýzy pracovní skupiny,
     nabídka témat na webových stránkách projektu,
     realizace seminářů v oblasti arts managementu a k prohlubování odborné kvalifikace,
     vytvoření e-learningového centra,
     příprava a realizace webinářů,
     vytvoření publikace, která shrne témata probíraná během celého projektu
       v rámci seminářů a kurzů.

< zpět na seznam aktivit

4.2 Studijní programy a materiály pro ředitele a vedoucí pracovníky škol
Tato aktivita přímo navazuje na KA 4.1, kde budeme nabízet kurzy arts managementu pro učitele a ředitele ZUŠ. V KA 4.2 nabídneme ve spolupráci s vysokými školami kurzy tzv. funkčního studia ředitelů (§ 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) strukturované podle potřeb ředitelů ZUŠ. Další kurzy a přednášky budou nad rámec funkčního studia ředitelů.
Dílčí cíle aktivity:
     vytvoření odborného týmu pro přípravu kurzů,
     vyvolání diskuse nad obsahem funkčního studia pro ředitele a vedoucí pracovníky, které vysoké školy
       realizují podle zákona č. 563/2004 Sb.,
     vytvoření rešerše stávajících kurzů pro ředitele ZUŠ,
     realizace vzdělávacích aktivit pro ředitele ZUŠ (formou seminářů, webinářů a e-learningových kurzů),
     vytvoření publikace, která shrne kurikulum kurzů do uceleného výukového textu (v tištěné podobě
       a ve formátu PDF).

< zpět na seznam aktivitDoplňkové aktivity projektu

5.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
KA 5.1 je zaměřena na podporu výuky uměleckých předmětů zrakově postižených žáků. Hudební vzdělávání žáků se zrakovým postižením vykazuje řadu specifik. Informační a komunikační technologie spolu s kompenzačními pomůckami jsou pro jejich výuku v současné době nezbytné. Vzhledem k velkému rozvoji programů, se kterými zrakově postižení pracují, je nutné neustále reagovat na nabídky trhu i na potřeby nevidomých. V současné době se jedná nejen o tzv. hlasové výstupy, výstupy na braillské řádky či zoomtexty, ale i o notátory a speciální hudební programy umožňující hudební zápis bez pomoci myši.
Tato aktivita má však širší záběr – představí práci nevidomých učitelů ZUŠ (podle statistiky Konzervatoře J. Deyla jich je na ZUŠ více než 300), budou vytvořeny návody pro učitele hudební výchovy na ZŠ a gymnáziích, bude realizována výstava haptických výtvarných prací žáků ZUŠ.
Další oblastí KA 6.1 bude podpora integrace zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných žáků do běžné výuky na ZUŠ. Aktivity na podporu integrace těchto žáků jsou koncipovány tak, aby oslovily co nejširší odbornou veřejnost z řad uměleckých pedagogů působících na ZUŠ a to napříč všemi čtyřmi uměleckými obory. Hlavním tématem je seznámení pedagogů se základní problematikou a principy speciální pedagogiky v procesu základního uměleckého vzdělávání a přiblížení některých specifických či alternativních přístupů a technik.
Dílčí cíle této aktivity:
     vytvoření metodiky pro práci se zrakově postiženými žáky,
     realizace workshopů a seminářů zaměřených na metodiky výuky zrakově postižených žáků,
     technické vybavení učeben (především speciální software),
     online knihovna materiálů a publikací pro výuku zrakově postižených žáků,
     výroba videomedailonků zrakově postižených učitelů ZUŠ,
     realizace výstavy haptických prací žáků výtvarného oboru ZUŠ,
     seznámení pedagogů základních uměleckých škol v České republice se základní problematikou
       integrativní speciální pedagogiky a její aplikace ve výuce na ZUŠ,
     založení diskusního fóra na webu projektu, které umožní výměnu zkušeností mezi učiteli,
     iniciace dialogu mezi řediteli, učiteli, rodiči žáků ZUŠ a pedagogickými centry,
     vyhledávání a podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZUŠ,
     realizace seminářů pro učitele ZUŠ – v rámci seminářů bude podrobněji probíráno téma
       začleňování žáků se SVP do výuky ZUŠ.

< zpět na seznam aktivit

6.1 Podpora žáků se sociálním znevýhodněním
V našem projektu se zaměříme na romské žáky. Vybereme dvě vyloučené lokality a ve spolupráci se sociálními pracovníky vytipujeme děti, kterým nabídneme umělecké vzdělávání. V každé ze dvou lokalit počítáme se skupinou 5 až 10 dětí. Tyto děti budou vzdělávány během 3 let projektu na ZUŠ, případně v rámci odpoledních aktivit na ZŠ. Těmto žákům bude k dispozici asistent, který jim bude pomáhat s domácí přípravou. Pro asistenty a další zájemce připravíme semináře na téma vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Součástí KA 6.2 budou také hudební workshopy pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.
Dílčí cíle této aktivity:
     nabídka studia uměleckých předmětů romským žákům,
     zajištění asistentů pro domácí přípravu,
     uskutečnění seminářů pro asistenty,
     realizace hudebních workshopů pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.

< zpět na seznam aktivit


7.1 Posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání v ČR
Přesto, že umělecké vzdělávání je „de facto“ vzájemně úzce propojeno, „de iure“ doposud žádné systémové provázání formálního uměleckého vzdělávání nebylo provedeno (základní umělecké školy – vyšší odborné a střední školy s uměleckým zaměřením – konzervatoře a vysoké školy s uměleckým a pedagogickým zaměřením v ČR). Zásadní kurikulární dokumenty pro tyto typy škol (Rámcové vzdělávací programy) vytvářely ve své době odlišné výzkumné instituce – např. pro ZUŠ tvořil RVP Výzkumný ústav pedagogický a pro konzervatoře Národní ústav odborného vzdělávání. Nejen, že tak nedošlo k logickému provázání vertikálního třístupňového formálního uměleckého vzdělávání, ale naopak jsou v kurikulárních dokumentech odlišně pojaty klíčové kompetence žáků (ač v umělecké oblasti na sebe navazují), u různých typů uměleckých škol je používána odlišná odborná terminologie (což ztěžuje následné uplatnění studentů v pedagogické činnosti) apod. Pojetí této aktivity je nastaveno tak, aby poskytlo možnost tyto „hendikepy“ vzdělávacího systému eliminovat a zajistilo tak účelnou a smysluplnou průchodnost vzdělávací soustavou v uměleckém vzdělávání v ČR. Cílem této aktivity je podpora užšího propojení na sebe navazujícího formálního třístupňového systému uměleckého vzdělávání v ČR.
Dílčí cíle této aktivity:
     zpracování analýzy provázanosti školních výstupů ŠVP jednotlivých typů na sebe navazujících škol
       a nastavení vzdělávacích standardů ZUŠ a konzervatoří v uzlových ročnících,
     zpracování srovnávací studie výstupů s požadavky škol na profil absolventa, včetně celkové
       SWOT analýzy uměleckého vzdělávání v ČR,
     vytvoření návrhu na úpravu vzdělávacích obsahů (popřípadě struktury předmětů) v ŠVP s ohledem
       na budoucí pedagogickou dráhu na ZUŠ,
     zpracování komplexní vizualizace historie, struktury a provázanosti uměleckého vzdělávání ČR
       (DVD, brožura, PowerPoint prezentace v jazykových mutacích),
     zpracování komplexního přehledu o možnostech uměleckého vzdělávání v ČR (DVD) pro účely
       informování studentů uměleckých škol, rodičů i veřejnosti,
     realizace pracovních setkání zástupců ZUŠ, SUŠ, Konzervatoří a Vysokých škol uměleckého
       nebo pedagogického zaměření,
     uskutečnění setkání ředitelů ZUŠ a konzervatoří,
     zajištění konzultačních a výukových setkání učitelů ZUŠ, konzervatoří a uměleckých VŠ,
     pořádání společných kulturních akcí (koncertů) se společným programem navazující typů škol
       v ČR a zahraničí.

< zpět na seznam aktivitAktivity „technické“ podpory

KA 8.1 – Vytvoření projektových webových stránek (portálu)
Projektový webový portál bude fakticky souborem několika webových stránek, e-learningových kurzů a datového úložiště. Samostatné webové stránky budou mít aktivity určené ZUŠ (se sekcí pro konzervatoře), dále ZŠ a gymnázia. Trojici webů doplní webové stránky pro výzkum úspěšnosti absolventů ZUŠ a web kampaně Vzdělávání na ZUŠ je více než zájmová činnost. Doplňkem webových stránek budou dvě e-learningová centra – první bude obsahovat kurzy, které doplní klíčovou aktivitu 1 (využití digitálních technologií ve výuce uměleckých předmětů), druhé e-learningové centrum se zaměří na klíčovou aktivitu 4 (především pro oblast DVPP a vzdělávání dospělých). Součástí klíčové aktivity 1 bude také samostatné datové úložiště určené pro výsledky práce z lekcí zvukové tvorby, dále z hodin grafické tvorby, animace a multimediální tvorby a výstupy ze školních zvukových studií. Součástí webových stránek budou také diskusní fóra. Emailové konference budou vyhrazeny pro management jednotlivých aktivit.
Webové stránky nabídnou také metodické sekce jednotlivých oborů, odkazy na odborné časopisy, knihovny, umělecké soutěže, příbuzné projekty v zahraničí atd. Významnou součástí portálu bude také přehled úspěšných projektů, které podpořily umělecké vzdělávání v minulých letech.
Dílčí cíle aktivity:
     vytvoření pracovních (redakčních) skupin pro jednotlivé části portálu,
     příprava struktury webových stránek,
     zajištění koordinátorů jednotlivých sekcí webových stránek,
     příprava obsahu a testování webových stránek,
     spuštění pěti vzájemně provázaných webových stránek,
     realizace dvou e-learningových center,
     zprovoznění datového centra,
     spuštění diskusních fór a emailových konferencí,
     představení webových stránek partnerům projektu a odborné veřejnosti,
     spolupráce s příbuznými weby v ČR i v zahraničí.

< zpět na seznam aktivit


KA 9.1 – Podpora škol v dalších oblastech
V rámci této kapitoly nabídneme základním uměleckým školám pomoc s administrativou a s využitím technologií pro účely řízení školy. Bude se jednat především o následující oblasti:

     partnerským školám nabídneme manažerský software, který umožní průběžné sledování
       účetnictví vedením školy, kontrolu plnění rozpočtu, výběru úplat za vzdělávání a další,
     ve spolupráci s výrobci administrativních softwarů zajistíme rozvoj počítačových programů
       pro dokumentaci školy, databáze žáků nebo elektronické třídnice,
     vedení škol seznámíme s on-line kanceláří a dalšími webovými aplikacemi, které usnadní
       administrativní práce,
     představíme komunikační nástroje (emailová konference, webové diskusní fórum, sdílené
       kalendáře a další).

< zpět na seznam aktivit
2. SOULAD AKTIVIT PROJEKTU S KLÍČOVÝMI KOMPETENCEMI EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Jednotlivé aktivity projektu se zaměří na podporu osmi klíčových kompetencí Evropského referenčního rámce (ERR byl publikován jako součást doporučení Evropského parlamentu a Rady EU 18. 12. 2006 – text ERR k náhledu zde) a na rozvoj „měkkých“ kompetencí (např. kreativita). Aktivity našeho projektu budou usilovat o propojení klíčových kompetencí.

1. komunikace v mateřském jazyce – tuto kompetenci podporují výchovná divadelní představení,
    která jsou součástí vzdělávacích aktivit projektu,
2. komunikace v cizím jazyce – práce se cizojazyčnými softwary (především v angličtině) a spolupráce
    s odborníky ze zahraničí,
3. matematické kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technologií – tuto kompetenci,
    podporuje především výstup Zavedení zvukových studií do výuky na ZUŠ a konzervatořích,
4. kompetence v oblasti digitálních technologií – podpora použití digitálních technologií je soustředěná
    v Projektu 2,
5. kompetence učit se učit – podpora celoživotního vzdělávání, motivace žáků díky realizaci školních
    koncertů a představení,
6. sociální a občanské kompetence – především schopnosti získané týmovou prací, znalosti nabyté
    spoluprací žáků hudebního oboru s profesionálními hudebníky a aktivity na podporu, žáků se speciálními
    vzdělávacími potřebami (Projekt 1),
7. smysl pro iniciativu a podnikavost – projekt koncipujeme tak, aby k hledání nových řešení
    a kreativních postupů motivovaly všechny klíčové aktivity,
8. kulturní povědomí a vyjádření – všechny aktivit projektu podporují tuto kompetenci.


3. HARMONOGRAM

PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROJEKTU
     3. 12. 2014 realizace konference k zahájení příprav projektu.
     Do konce roku 2014 připravit síť partnerských ZUŠ.
     Od února 2015 realizace seminářů.
     Do června 2015 doplnit síť partnerských škol o gymnázia, základní školy a konzervatoře.
     Do konce roku 2015 zpracovat podněty a potřeby škol do finální podoby klíčových aktivit.
     Do června 2016 vytvořit finální verzi projektu (dílčích projektů).
     7. 10. 2016 realizace 2. konference k uměleckému vzdělávání.
     Během roku 2016 podat žádost o dotaci z fondů EU.

REALIZACE PROJEKTU – ROK 1
Přípravná fáze jednotlivých aktivit: vybavení škol zvukovými studii a učebnami využívajícími digitální technologie, příprava aktivit zaměřených na podporu žáků se SVP ve ve výuce uměleckých předmětů, vytvoření dramaturgie výchovných koncertů a nabídka pro školy, příprava seminářů pro učitele a vedení škol, práce na aktivitách podporujících větší propojení tří stupňů uměleckého vzdělávání, příprava kampaně Vzdělávání na ZUŠ je více než..., příprava dalších doplňkových aktivit.

REALIZACE PROJEKTU – ROK 2
Realizace všech aktivit projektu.

REALIZACE PROJEKTU – ROK 3
Dokončení aktivit projektu, vydání vzdělávacích materiálů v rámci jednotlivých aktivit, realizace závěrečného festivalu a konference.

ZÁVĚREČNÁ FÁZE PROJEKTU
Vyúčtování projektu řídícímu orgánu operačního programu a příprava dalších navazujících projektů.


4. ROZPOČET

V projektu předpokládáme účast 51 ZUŠ (více než 10 % ZUŠ v ČR), dalších 14 škol jiného typu (konzervatoře, ZŠ, gymnázia) jako finančních partnerů projektu a několik neziskových organizací zabývajících se vzděláváním. Celkový rozpočet se bude pohybovat v rozpětí 110 až 120 mil. Kč. V souladu s dotační výzvou budeme na projekt žádat o financování z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání; a to buď jako jeden projekt, nebo rozdělený do několika menších projektů, které však budou řízeny společně, tedy s využitím všech benefitů z toho plynoucích.


5. UDRŽITELNOST PROJEKTU

Zvuková studia a učebny vybavené digitálními technologiemi budou součástí výuky na školách i po ukončení projektu. Výukové materiály vytvořené v rámci jednotlivých klíčových aktivit budou volně ke stažení ve formátu PDF. Nasměřování některých škol k inkluzivnímu vzdělávání bude přinášet své plody i po ukončení projektu. Výstupem aktivity Posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání budou nástroje pro efektivnější spolupráci mezi třemi stupni uměleckých škol. Webový portál bude provozován i po ukončení projektu (financován bude například z čtvrtletních poplatků škol). Na webových stránkách budou shrnuty všechny výstupy projektu, budou zde k dispozici videozáznamy ukázkových hodin, koncertů a představení, bude zde archiv webinářů a e-learningových kurzů a další informace.


ZÁVĚR

Cíle našeho projektu jsou v souladu se strategickými dokumenty rozvoje vzdělávání na národní a evropské úrovni. V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 – 2015 je v kapitole B.4 uveden cíl „Podporovat partnerství mezi školami a kulturními institucemi (knihovny, muzea, galerie, divadla, koncertní sály, kina atd.), mezi školami a profesionálními umělci – odstraňovat bariéry této spolupráce (průběžně).“ Cílem operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti naší země.
Jsme přesvědčeni, že rozvoj kreativity a uměleckých oborů je nejen nadstandardem, ale jednou z cest k prosperitě a vyšší kvalitě života. Tento názor podporuje například koncept inteligentní specializace (pozn.), který počítá s nalezením silných stránek jednotlivých regionů s možností založit ekonomický rozvoj regionu v oblasti netechnických inovací včetně oblasti kultury (příklad založení nového odvětví: rozvoj aplikací IT v oblasti managementu historického dědictví ve Florencii).
Silná stránka našeho projektu je v založení partnerství desítek škol různých typů a neziskových organizací zabývajících se vzděláváním. V obcích, kde partnerské školy působí, může mít projekt přesah díky založení doplňkové činnosti škol – např. vznik zvukové studia umožní škole více spolupracovat s místní kulturní scénou, provoz grafického studia povede ke spolupráci škol s reklamními a mediálními organizacemi v regionu, v rámci vzdělávání dospělých školy naváží spolupráci s dalšími organizacemi zabývajícími se vzděláváním. Díky aktivitám projektu budou vytvořena nová pracovní místa a další návazné projekty mohou vyústit v užší spolupráci místních kulturních a vzdělávacích organizací do podoby tzv. kreativních či kulturních klastrů.

___________________________
Pozn.: Koncept inteligentní specializace je ústředním pilířem Strategie Evropa 2020. Základem tohoto konceptu je vyhledání silné stránky každého regionu – tzv. domény, tj. oblasti, ve které je regionální ekonomika konkurenceschopná na globálním trhu. Tato doména by měla být základem ekonomického rozvoje regionu. Podmínkou je to, aby v regionu existovaly příbuzné obory, které sdílí stejnou znalostní základnu (podrobná definice konceptu inteligentní specializace in: Čadil, V.: Inteligentní specializace jako nový koncept regionální inovační politiky v EU; Technologické centrum AV ČR, 2012).
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017