< zpět na úvodní stranu


OBSAH


            Odkazy k fondům EU

            Odkazy k projektovému řízení

            Rejstříky a statistiky

            Hudební a pedagogické časopisy

            Články na rvp.cz

            Zajímavé aktivity

            Realizované projekty (databáze Regionální informační servis)

            Metodické materiály z projektu Podpora ZUŠODKAZY K FONDŮM EU


           Evropský sociální fond na stránkách Evropské komise (v češtině)

           Strukturální fondy v programovém období 2007 – 2013 (z webu Ministerstva pro místní rozvoj – MMR)

           Strukturální fondy na webových stránkách Ministerstva financí

           Strukturální fondy na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

           Fondy Evropské unie na Wikipedii

           Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost na stránkách MŠMT

           Regiony soudržnosti – informace z webu MMR

           Komunitární programy financováné přímo z rozpočtu EU

           Comenius – evropský vzdělávací program (odkaz na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy)

           Mládež v akci – program na podporu volnočasových aktivit

           Program Kultura 2007 (Kontaktní kulturní bod)

           Dokument Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

           Příprava období 2014 – 2020 (z webu MMR)

           Klíčové schopností pro celoživotní učení – Evropský referenční rámec

           
Návrh dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020

           Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013

 programy v novém období 2014 až 2020:

           Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

           Informace z konference k OP VVV konané v listopadu 2015

           Integrovaný regionální operační program (z webu MMR)

           Erasmus+ a příručka pro podávání žádostí v programu Erasmus+

           Kreativní Evropa – znění aktuální výzvy programu a elektronický formulářODKAZY K PROJEKTOVÉMU ŘÍZENÍ


           Text Jak na projekt z webových stránek MMR

           Aplikace Office 365 – správa projektového portfolia

           Abeceda managementu – Řízení projektu, autor: Jindra, J., publikováno na www.rvp.cz v roce 2008

           Řízení projektů na Wikipedii

           Příprava a plánování v projektovém cyklu – úvod do využití softwarových prostředků, autor: Tožička, T.

           SWOT analýza na Wikipedii

           Analýza SWOT a její praktické využití při zpracování školního vzdělávacího programu (ŠVP),
           autor: Bečvářová, Z., publikováno na www.rvp.cz v roce 2006

           Analýza podmínek školy aneb SWOT analýza jako odrazový můstek pro tvorbu ŠVP, autor: Hejčíková, J.,
           publikováno na www.rvp.cz v roce 2005

           Analýza podmínek školy, (odstavec o SWOT analýze), autor: Fojtíková, Z., publikováno na www.rvp.cz
           v roce 2005

           Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (ke SWOT analýze
           na stranách 16 až 19), VÚP, Praha, 2005

           Článek o PEST analýze

           Článek o STEP analýze

           Vzory dotazníků z projektu Cesta ke kvalitě

           Logframe for Windows – software pro tvorbu matice logického rámce

           Ganttův diagram a příklad příklad Ganttova diagramu na Wikipedii

           O Ganttově diagramu na webových stránkách managementmania.com

           Návod jak vytvořit Ganttův diagram v Excelu

           O programu Gantt Project (popis programu, software ke stažení zde)

           O webinářích na Wikipedii

           Informace o platformě MoodleREJSTŘÍKY A STATISTIKY


           Školský rejstřík

           Obchodní rejstřík a sbírka listin

           Statistiky MŠMT

           Inspekční zprávy ČŠI

           Ústřední seznam kulturních památek ČR

           Regionální informační servis

           Databáze výstupů projektů z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

           Katastr nemovitostí

           Rejstřík plátců DPHHUDEBNÍ A PEDAGOGICKÉ ČASOPISY


Odkaz na hudební portál Muzikus.cz a odkazy na odborné časopisy:

           Atelier – čtrnáctideník současného výtvarného umění

           Cantus – čtvrtletník pro sborové umění

           Časopis Řízení školy s přílohou Speciál pro ZUŠ
           archiv čísel časopisu ve formátu PDF:   2/2012   ||   1/2012   ||   1/2011

           Dvouměsíčník Moderní vyučování

           Harmonie

           His Voice

           Hudební rozhledy

           Hudební výchova, archiv čísel časopisu ve formátu PDF:

               4/2013 | 3/2013   ||   4/2012 | 3/2012   ||   4/2011 | 3/2011   ||   4/2010 | 3/2010
               2/2013 | 1/2013   ||   2/2012 | 1/2012   ||   2/2011 | 1/2011   ||   2/2010 | 1/2010

               4/2009 | 3/2009   ||   4/2008 | 3/2008   ||   4/2007 | 3/2007   ||   4/2006 | 3/2006
               2/2009 | 1/2009   ||   2/2008 | 1/2008   ||   2/2007 | 1/2007   ||   2/2006 | 1/2006


           Opera Plus – portál o opeře hudbě a tanci

           Opus musicum – hudební revue

           Pianissimo

               č. 1, roč. 3 | č. 2, roč. 3
               č. 1, roč. 2 | č. 2, roč. 2 | č. 3 a 4, roč. 2
               č. 1, roč. 1 | č. 2, roč. 1 | č. 3, roč. 1 | č. 4, roč. 1
               č. 1, roč. 0 | č. 2, roč. 0 | č. 3, roč. 0 | č. 4, roč. 0


           proZUŠ

           Psalterium – zpravodaj pro duchovní hudbu

           Talent

           Učitelské noviny

           Týdeník školstvíČLÁNKY NA RVP.CZ


Zde uvádíme odkazy na články z metodického portálu www.rvp.cz:

           Ochrana osobních údajů (nejen) pro ředitele ZUŠ – problémy z praxe a doporučená organizační opatření

             článek z Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., publikováno v květnu 2017


           Leadership v základním uměleckém vzdělávání

             článek z Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., publikováno v květnu 2017


           Lidová píseň – běžný předmět hudební výuky či niterný psychologický proces? – 2. část

             Petr Drkula, publikováno v březnu 2017


           Lidová píseň – běžný předmět hudební výuky či niterný psychologický proces? – 1. část

             Petr Drkula, publikováno v lednu 2017


           Kytara a vzdělávací technologie 2

             Karel Šimeček, publikováno v červnu 2016


           Kytara a vzdělávací technologie 1

             Karel Šimeček, publikováno v červnu 2016


           Živly – stínové divadlo

             Růžena Pekařová, publikováno v červnu 2016


           Autenticita tradičního lidového hudebního projevu

             Petr Drkula, publikováno v únoru 2016


           Animace – krásná práce

             Růžena Pekařová, publikováno v únoru 2016


           Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – šaty pro papírovou panenku

             Jitka Petřeková, publikováno v červenci 2015


           Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – animace

             Jitka Petřeková, publikováno v červenci 2015


           Divadlo ve výchově a principy vrstevnického učení

             Jana Jurkasová, publikováno v prosinci 2014


           Nechme se inspirovat Houslovými knížkami Evy Bublové

             Vítězslava Šujanová, publikováno v září 2014


           Pilot ZUŠ byl založen na reformě zezdola

             Jiří Stárek, publikováno v červnu 2013


           Učíme děti zpívat: Správná výslovnost

             Alena Tichá, publikováno v prosinci 2012


           Šel pan učitel... aneb Dětský folklor na počátku 21. století

             Aleš Franc, publikováno v listopadu 2012


           Rétorika pro pedagogy

             Eva Hájková, publikováno v srpnu 2012


           Tři králové ve škole – poselství současnosti

             Petr Drkula, publikováno v dubnu 2012


           Myšlenkové mapy v edukačním procesu

             Michal Černý, publikováno v září 2011


           Kompozice jako součást hudební výchovy

             Petr Drkula, publikováno v srpnu 2011


           Aplikace hudebního softwaru v hudební výchově

             Martin Vávra, publikováno v srpnu


           Podpora výtvarné kreativity žáků pomocí ICT

             Michal Černý, publikováno v červenci 2011


           Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007 – 2013

             Irena Palánová, publikováno v červnu 2011


           Tvorba partitur pro školní soubory s využitím notačního softwaru

             Petr Stratil, publikováno v únoru 2011


           Notační program Sibelius v hudebním vzdělávání

             Jaroslav Musil, publikováno v únoru 2011


           Hudební pedagog v postmoderní společnosti

             Bojana Kljunić, publikováno v květnu 2010
ZAJÍMAVÉ AKTIVITY


           Webové stránky Dětské opery Praha

           Repertoár Dětské opery Praha

           Kontakty na Dětskou operu Praha

           Odkaz na vzdělávací pořad Opera nás baví

                  Webové stránky České filharmonie

                  Koncert České filharmonie a žáků ZUŠ 4. 6. 2017

                  Dokument o přípravách koncertu ČF a žáků ZUŠ 24. 6. 2014

                  Koncerty a workshopy pro školky a školy

                  Koncerty a workshopy pro děti i rodiče

                  Rudolfínek (workshop pro děti od 4 do 6 let)

                  Vláček s Dvořá(č)kem (workshop pro děti od 4 do 6 let)

                  Orchestr na kusy (koncert pro děti od 7 do 10 let)

                  Čtyři kroky do nového světa (koncert pro děti od 11 let)

                  Tučňáci v Rudolfinu (koncert pro děti od 7 do 10 let)

                  Kdo se bojí České filharmonie?(koncert pro děti od 11 let)

                  Čtyři živly (workshop pro děti od 7 do 10 let)

                  Skládání na přání (workshop pro děti od 7 let)

                  Vytvořte si orchestr (workshop pro děti od 7 do 10 let)

                  Devatero hudebních řemesel (workshop pro děti od 7 do 10 let)

                  Dopoledne s filharmoniky (workshop pro děti od 7 let)

                  Mistrovské kurzy

                  20 minut a buď "IN" (pro děti od 11 let)

                  Filharmonici na pokračování

                  Zahrajte si s kvartety (workshop)

                  Předmikulášská v Rudolfinu

                  Král a chuďas

                  Tučňáci v Rudolfinu – jako noví

                  Piknik v Rudolfinu (koncert a workshop)

                  Předsvatojánská v Rudolfinu (koncert a workshop)

                  Romano drom

                  Čí je má vlast? A co je česká hudba?

                  Minimalismus a maximalismus

                  Zkouška orchestru

           Webové stránky projektu Nebojte se klasiky

           Testy a pracovní listy projektu Nebojte se klasiky

           Vydavatelství Radioservis

           Kontaktní údaje na tým projektu Nebojte se klasiky

                  Orchestr Berg

                  Video s minikompozicí Kuchyňská kapela

                  Informace o programu Nuberg hravě

                  Informace o soutěži Nuberg

                  Kontakty na management Orchestru Berg

           Projekt Mimo školu

           Semestr Mimo školu

           Kde se vzdělávat?

           TED konference

           Khan Academy

           Kurz pro pedagogy houslové a violové hry

           Kurz základů hudební teorie

                  Webové stránky projektu Slyšet jinak

                  Aktivity programu Slyšet jinak

                  Podklady a materiály programu Slyšet jinak

                  Kontakty na tým projektu Slyšet jinak

           Webové stránky projektu Za hranice klávesnice

           Desková hra projektu Za hranice klávesnice

           Semináře v rámci projektu Za hranice klávesnice

           Kontaktní údaje na tým projektu Za hranice klávesnice

                  Mykokosmická symfonie Václava Hálka

                  Václav Hálek v pořadu Křesťanská vlna

           Webové stránky Roku české hudby 2014

                  Webové stránky projektu České ucho

                  Projekt České ucho – kontaktní údaje

                  Program Audacity pro úpravu zvuku

                  Další programy pro editaci zvuku

                  Musica nova 2014

           Články na Metodickém portálu rvp.cz

           Digitální učební materiály na rvp.cz

           AudioVideo

           Wiki

           Pedagogický lexikon

           Diskuse na rvp.cz

           Blogy na rvp.cz

           Digifolio portálu rvp.cz

           Skupina Základní umělecké vzdělávání na rvp.cz

           Newsletteru Metodického portálu rvp.cz

           Publikace a materiály ke stažení na rvp.cz

           Webinář na téma Vyhledávání vhodných obrázků a fotografií na internetu

           Kontaktní údaje portálu rvp.cz

                  Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

           Flautoškola

           První víkendová škola hry na zobcovou flétnu

           Olomoucká víkendová škola hry na zobcovou flétnu

                  Mezinárodní hudební kurzy Nové HradyREALIZOVANÉ PROJEKTY


           MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje:
            • Artprogram
            • Artprogram 2
            • Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ

           ZUŠ Jaroměř:
            • Cesta k moderní a efektivní výuce na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř

           ZUŠ Broumov:
            • Česko-polská umělecká setkávání dětí a mládeže 2011 – 2012

           Obec Ořechov:
            • Energetické úspory základní umělecké školy v Ořechově

           AVE ART Ostrava:
            • Energeticky nenáročná škola
            • Keramická tvorba v praxi

           ZUŠ Trhové Sviny:
            • Hudební semináře pro DVPP v Jihočeském kraji
            • Odborné umělecké semináře – DVPP&profesní rozvoj pedagogických pracovníků v Jihočeském kraji

           ZUŠ Náchod:
            • Implementace ICT do výuky hudebního oboru Základní umělecké školy Náchod

           ZUŠ Humpolec:
            • Investiční vestavba půdního prostoru ZUŠ G. Mahlera, Humpolec

           ZUŠ Lubomíra Ligase:
            • Kdo si hraje, nezlobí

           ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice:
            • Míša – integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

           ZUŠ Česká Lípa:
            • Muzika Nisa – 5 let spolupráce uměleckých škol Č. Lípa – Boleslawiec

           ZUŠ Trutnov:
            • Nové dimenze výuky uměleckých předmětů na ZUŠ Trutnov

           ZUŠ Chrudim:
            • Nové formy výuky na ZUŠ Chrudim

           ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou:
            • Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny

           ZUŠ Chodov:
            • Podpora dalšího vzdělávání učitelů základních uměleckých škol Karlovarského kraje
            • Rozvíjíme nové trendy uměleckého vzdělávání

           ZUŠ J. Kvapila Brno:
            • Podpora dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ Jaroslava Kvapila
            • Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ

           ZUŠ Sokolov:
            • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění
               nových studijních oborů v rámci kurikulární reformy


           ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary:
            • Podpora uměleckého vzdělávání

           ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary:
            • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary prostřednictvím DVPP

           ZUŠ Choceň:
            • Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

           Město Litvínov (pro ZUŠ Litvínov):
            • Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby ZUŠ

           Statutární město Jihlava (pro ZUŠ Jihlava):
            • Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

           Město Přelouč:
            • Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku

           Město Vítkov (pro ZUŠ Vítkov):
            • Rekonstrukce objektu na ul. Vodní 343 za účelem využití pro volnočasové a pohybové aktivity

           Město Rožmitál pod Třemšínem (pro ZUŠ J. J. Ryby):
            • Rekonstrukce objektu ZUŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

           Město Pečky (pro ZUŠ Pečky):
            • Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky

           Město Zruč nad Sázavou:
            • Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou

           Město Prostějov (pro ZUŠ V. Ambrose):
            • Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose

           ZUŠ Prachatice:
            • Rok vzdělávání – DVPP učitelů ZUŠ v JčK v oblasti ICT a kompetencí učitele

           Město Uherský Brod:
            • Rozvíjíme umělecké vzdělávání

           ZUŠ Nová Role:
            • Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v ZUŠ

           ZUŠ Holice:
            • Takhle nás to bude mnohem víc bavit!

           ZUŠ Ostrov:
            • Technika@umění – nové formy výuky v umění

           ZUŠ Rýmařov:
            • Uměním ke společné budoucnosti

           ZUŠ Police nad Metují:
            • Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou

           ZŠ a ZUŠ České Budějovice:
            • Využití multimédií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

           Město Nýřany:
            • Zajištění energetických úspor Základní umělecké školy ve městě Nýřany

           ZUŠ Ostrava-Zábřeh:
            • Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě - Zábřehu

           ZUŠ Vítkov:
            • Zavádění moderních přístupů k výuce v ZUŠ Vítkov

           ZUŠ Uherské Hradiště:
            • ZLÍNART

           ZUŠ Střezina Hradec Králové:
            • Zvyšování profesních znalostí a dovedností pedagogů Základní umělecké školy StřezinaMETODICKÉ MATERIÁLY Z PROJEKTU PODPORA ZUŠ


Odkazy na metodické materiály, které vznikly v rámci projektu Podpora ZUŠ (více k projektu na www.nidv.cz).

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR                  TANEČNÍ OBOR                  VÝTVARNÝ OBOR

HUDEBNÍ OBOR:

          dechové nástroje    |    klávesové nástroje    |    smyčcové nástroje    |    strunné nástroje

ostatní studijní zaměření    |    souborová hra a sborový zpěv    |    teorie, pedagogika a spec. vzdělávací potřeby         dechové nástroje:

                   Příčná flétna

                   Zobcová flétna

                   Hoboj 1

                   Hoboj 2

                   Klarinet

                   Fagot 1

                   Fagot 2

                   Lesní roh

                   Pozoun

                   Saxofon

                   Trubka

                   Tuba

                   Dechy – komorní hra

                   Dechový orchestr


         klávesové nástroje:

                   Elektronické klávesové nástroje

                   Klavír

                   Varhany


         smyčcové nástroje:

                   Housle

                   Kontrabas 1

                   Kontrabas 2

                   Violoncello


         strunné nástroje:

                   Baskytara

                   Cimbál 1

                   Cimbál 2

                   Elektrická kytara

                   Harfa 1

                   Harfa 2

                   Kytara


         ostatní studijní zaměření:

                   Akordeon

                   Bicí nástroje

                   Dudy

                   Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

                   Skladba

                   Sólový zpěv


         souborová hra a sborový zpěv:

                   Dechy – komorní hra

                   Dechový orchestr

                   Jazzový soubor

                   Komorní a orchestrální hra

                   Sborový zpěv


         teorie, pedagogika a spec. vzdělávací potřeby:

                   Hudební nauka

                   Obecná didaktika

                   Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání


Google Analytics


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017