< zpět na úvodní stranu


    zde najdete pět typových
    (vzorových) projektů    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    vstupní brána k projektům,
    které se na ZUŠ úspěšně
    podařilo realizovat


    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

FONDY EVROPSKÉ UNIEV tomto oddíle nabízíme souhrnnou informaci o fondech EU a jednotlivých operačních programech. V chráněné sekci jsou informace o aktuálních dotačních výzvách nejen fondů EU. Tyto informace jsou dostupné partnerským a spolupracujícím školám v chráněné sekci tohoto webu.


OBSAH:     Úvod

                  Programové období 2014 až 2020
                          Informace o programovém období 2007 až 2013

                  Operační programy
                          Operační programy vhodné pro ZUŠ
                          Seznam všech operačních programů
                          Řízení operačních programů

                  Komunitární programy

                  Zdroje informací


ÚVOD

Fondy Evropské unie jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (tzv. kohezní politiky) a společné zemědělské politiky. Historie fondů sahá do konce 50. let 20. století, kdy byl v Římě založen Evropský sociální fond. Postupně vznikaly další fondy, v roce 2002 (po ničivých záplavách ve Střední Evropě) byl založen nejmladší Evropský fond solidarity. Evropská unie stanovila pro období 2014 až 2020 celkem 11 cílů (zde uvádíme seznam cílů), které budou evropské fondy podporovat. Pro školství je určen cíl č. 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení.

Struktura evropských fondů je následující – dva tzv. Strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR – investiční fond, častěji používaná je zkratka ERDF z angl. European Regional Development Fund) a Evropský sociální fond (ESF – neinvestiční fond, ze kterého jsou financovány tzv. měkké projekty); další je Fond soudržnosti (FS). Vedle těchto tří fondů jsou zřízeny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkovaEvropský námořní a rybářský fond. Těchto pět fondů tvoří tzv. fondy ESI (Evropské strukturální a investiční fondy). Portfolio evropských fondů doplňuje Evropský fond solidarity a fondy předvstupní pomoci pro žadatelské země (PHARE, SAPARD, ISPA).


PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020

Evropské rámcové rozpočty a potažmo i čerpání z fondů EU je plánováno v sedmiletých cyklech. Informace o minulém programovém období 2007 – 2013 najdete zde. V roce 2014 začalo nové sedmileté programové období. V listopadu 2013 byl schválen víceletý rozpočtový rámec Evropské unie na období 2014 až 2020 ve výši 960 mld. eur. 362 mld. eur je určeno na společnou zemědělskou politiku, 325 mld. eur je vyhrazeno na kohezní a regionální politiku – tj. na Strukturální fondy a Fond soudržnosti. Pro Českou republiku byl dojednán rozpočet Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši téměř 24 mld. eur (včetně Programu rozvoje venkova), což při aktuálním kurzu koruny vůči euru činí zhruba 650 mld. Kč.

V roce 2014 probíhaly neformální rozhovory mezi Evropskou komisí a Ministerstvem pro místní rozvoj, které v ČR působí jako Národní orgán pro koordinaci čerpání finančních prostředků z fondů EU. Výsledkem rozhovorů byla Dohoda o partnerství, kterou Evropská komise schválila 26. srpna 2014. Finální verze operačních programů schválila vláda na svých zasedáních 9. a 14. července 2014, poté byly návrhy operačních programů zaslány ke schválení Evropské komisi. Během roku 2015 Evropská komise schválila finální verze operačních programů. První výzvy, kterých se mohou účastnit školy, byly vyhlášeny ve 4. kvartále roku 2015.


OPERAČNÍ PROGRAMY

Finanční prostředky z fondů EU jsou v jednotlivých zemích distribuovány pomocí operačních programů. V období 2007 až 2013 měla ČR celkem 26 operačních programů. V novém období 2014 až 2020 se počet programů zredukoval na 17.


Operační programy Strukturálních fondů vhodné pro ZUŠ

V této kapitole představíme operační programy (OP), které jsou vhodné a dostupné pro školy.

   Programem, který je primárně zaměřen na vzdělávání,
     je OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Program navazuje
     na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj
     pro inovace
. Prioritní osa 3 je určena na podporu regionálního
     školství (MŠ, ZŠ, ZUŠ, gymnázia, SŠ a VOŠ). Program je
     zaměřen na neinvestiční projekty (z tohoto programu budeme
     žádat financování projektu Podpora uměleckého vzdělávání
     pro rovné příležitosti
). Řídícím orgánem programu je Ministerstvo
     školství, mládeže a tělovýchovy. Operační program ve finální
     verzi ze dne 5. 5. 2015 najdete zde. Tato finální verze
     programu byla schálena Evropskou komisí dne 13. 5. 2015.
     Aktuální výzvy najdete zde. Upozorňujeme, že školy (včetně ZUŠ)
     mohou od března 2018 žádat o dotaci z Šablon II. Výzva pro školy
     mimo Prahu je zde, pro pražské školy výzvu najdete zde.

   Investiční projekty mohou být financovány z Integrovaného
     regionálního operačního programu
 (IROP). V tomto programu
     bude sloučeno dosavadních sedm regionálních operačních
     programů. Prioritní osa 2 je zaměřena na investice do vzdělávání,
     odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností
     a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání
     a odbornou přípravu. Finální verzi programu, kterou schválila
     Evropská komise 4. 6. 2015, najdete zde. Aktuální výzvy určené
     pro vzdělávání jsou uvedeny zde.

   OP Životní prostředí – školy v minulých letech využívaly finanční
     prostředky tohoto programu především na zateplení budov
     a výměny oken (realizované projekty ZUŠ). Ve stejnojmenném
     programu, který je pro období 2014 až 2020 připravován,
     tato možnost zůstala zachována. Přípravný dokument programu
     uvádí v prioritní ose 5 podporu zateplení obvodového pláště
     budovy, výměnu a renovaci oken a dveří, další stavební opatření
     budovy, prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
     nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (prvky pasivního vytápění
     a chlazení, stínění apod.), instalaci systému nuceného větrání
     s rekuperací odpadního tepla, instalaci solárně-termických
     kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody, výměnu
     zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívajícího
     pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající
     biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn
     nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
     (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní
     plyn a kryjící primárně energetické potřeby budov (více
     najdete v textu programu, který schválila Evropská komise
     dne 30. 4. 2015).

   Programy přeshraniční spolupráce: pro 12 krajů ČR (vyjma
     Středočeského kraje a Prahy) se připravuje pět přeshraničních
     programů. Jedním z významných témat těchto programů je
     spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací
     a také podpora kulturních aktivit. Bude pokračovat také fond
     mikroprojektů, který spravují jednotlivé euroregiony. Struktura
     přeshraničních programů bude zachována podle minulého
     období:
         o  OP Svobodný stát Bavorsko – Česká republika
            (Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj),
         o  OP Svobodný stát Sasko – Česká republika
            (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj),
         o  OP Česká republika – Polsko
            (Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký
            a Moravskoslezský kraj),
         o  OP Slovensko – Česká republika
            (Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj),
         o  OP Rakousko – Česká republika
            (kraj Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský kraj).
     Další programy mezistátní spolupráce jsou OP nadnárodní spolu-
     práce Central Europe, nově založený OP nadnárodní spolupráce
     Danube, OP pro meziregionální spolupráci (programy Interreg IVC,
     Interact, Espon a Urbact). Všechny programy jsou na území ČR
     koordinované Ministerstvem pro místní rozvoj.

Dalším finančním zdrojem pro ZUŠ mohou být tzv. komunitární programy, a to především programy Erasmus+Kreativní Evropa – více o těchto programech najdete zde.


Seznam všech operačních programů

8 operačních programů je určeno na podporu cíle Investice pro růst a zaměstnanost (v závorce uvádíme fond, ze kterého je program financován, za pomlčkou je uvedeno ministerstvo, které program řídí – MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu, MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MD = Ministerstvo dopravy, MŽP = Ministerstvo životního prostředí, MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí, MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj).
  • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ERDF) – MPO
  • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ERDF+ESF) – MŠMT
  • OP Doprava (ERDF+FS) – MD
  • OP Životní prostředí (ERDF+FS) – MŽP
  • OP Zaměstnanost (ESF) – MPSV
  • Integrovaný regionální operační program (ERDF) – MMR
    (pod tento program bude sloučeno dosavadních 7 regionálních
     operačních programů)
  • OP Technická pomoc (ERDF či kombinace všech fondů) – MMR
  • OP Praha – pól růstu ČR (ERDF+ESF) – hl. m. Praha.
     (verze programu schválená Evropskou komisí)

5 programů přeshraniční spolupráce:
  • OP Česká republika – Polsko,
  • OP Svobodný stát Sasko – Česká republika,
  • OP Svobodný stát Bavorsko – Česká republika,
  • OP Rakousko – Česká republika,
  • OP Slovensko – Česká republika,
a programy nadnárodní spolupráce:
  • OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2020,
  • OP nadnárodní spolupráce Danube,
doplněné o programy pro meziregionální spolupráci (tj. programy
Interreg IVC, Interact, Espon a Urbact).
Přeshraniční a mezinárodní programy koordinuje v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj a jím zřízené organizace, fondy mikroprojektů spravují jednotlivé euroregiony.

OP Rozvoj venkova a OP Rybářství zůstávají v gesci Ministerstva zemědělství.


Řízení operačních programů

Pro žadatele o dotaci z fondů EU je důležité znát strukturu řízení operačních programů. Roli Národního orgánu pro koordinaci čerpání finančních prostředků z fondů EU vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj (pro podrobnější informace o operačních programech odkazujeme na stránky MMR). Ministerstvo financí má na starosti finanční řízení fondů.

Jednotlivé operační programy řídí příslušná ministerstva. Přeshraniční a nadnárodní programy koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj a další pověřené organizace. Podrobné informace o řídících orgánech některých operačních programů a také informace o aktuálních dotačních výzvách uvádíme v sekci Vstup na heslo.


KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

Takzvané komunitární programy spravuje přímo Evropská komise, resp. jí zřízené organizace. Pro školy jsou zajímavé především programy Erasmus+ a Kreativní Evropa.

   Program Erasmus+ je nástupce Programu celoživotního učení,
     který v letech 2007 až 2013 zahrnoval programy Comenius,
     Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a další. V novém evrop-
     ském rozpočtu získaly vzdělávací programy téměř o 40 % vyšší
     finanční prostředky. Dvě třetiny programu Erasmus+ jsou určeny
     na mobilitu – tedy na výměnné pobyty a stáže učitelů a žáků.
     Druhou oblastí, kterou program podporuje, jsou projekty
     vytvořené v rámci partnerství mezi evropskými školami
     a institucemi. Za realizaci tohoto programu v ČR je zodpovědná
     Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, další
     infromace najdete také na webových stránkách EU. Výzva
     pro projekty mobility měla uzávěrku v únoru 2018, projekty
     partnerství měly uzávěrku žádostí v březnu 2018. Zde najdete
     příručku pro podávání žádostí.

   Program Kreativní Evropa je vhodný pro větší umělecké projekty,
     doporučujeme oblast podpory Projekty evropské spolupráce,
     kategorie 1 Projekty spolupráce menšího rozsahu – požadavek
     zapojení minimálně 3 institucí ze 3 zemí EU, rozpočet
     do 200 000 eur, příspěvek z fondů EU do 60 % rozpočtu,
     projekty v trvání do 4 let, výzva pro rok 2019 bude vyhlášena
     ve 2. polovině letošního roku.
     Žádost se podává v angličtině přes elektronický formulář.
     Zde najdete web programu v češtině.

Další komunitární programy:

  • Evropa pro občany – jedná se o program na podporu
     mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské
     společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské
     občanství; teoreticky mohou školy získat finanční prostředky
     z tohoto programu, pokud budou projektovými partnery
     města/obce

  • Horizont 2020 – cílem programu je budování ekonomiky
     založené na znalostech a inovacích v celé Unii prostřednictvím
     dostatečného financování výzkumu, vývoje a inovací tak,
     aby bylo podpořeno provádění Strategie Evropa 2020;
     jedná se o výrazně nejvíce dotovaný program (74 mld. eur),
     který nahrazuje všechny dosavadní programy na financování
     vědy a výzkumu

  • COSME – program na podporu konkurenceschopnosti
     podniků
  • Customs 2020 – tento program je zaměřen na podporu
     a rozvoj činností celních správ EU
  • Fiscalis 2020 - program je zaměřen na zlepšování
     fungování daňových systémů na vnitřním trhu
  • Galileo – vytvoření a provoz globálního družicového
     navigačního systému Galileo
  • Hercule III – program je určen na potírání podvodů,
     korupce a ostatní trestné činnosti, kterou jsou dotčeny
     finanční zájmy Evropské unie
  • LIFE – program pro opatření v oblasti životního prostředí
     a klimatu
  • Nástroj pro propojení Evropy – z rozpočtu tohoto nástroje
     budou podpořeny strategické projekty v oblasti dopravní,
     energetické a telekomunikační infrastruktury (s 33 mld. eur
     druhý nejvíce dotovaný komunitární program)
  • Pericles 2020 – program výměny, pomoci a odborného
     vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání v Evropě
     a po celém světě
  • Práva a občanství - podpora evropské společnosti
     založené na respektu k základním právům, boji proti rasismu,
     xenofobii a antisemitismu, podpoře lepšího mezináboženského
     a mezikulturního porozumění a zlepšení tolerance v Evropské unii
  • Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace – program
     slouží na podporu inovativní sociální politiky, mobility pracovních
     sil a sociálního podnikání, jakož i k usnadnění přístupu k půjčkám
  • Program pro spotřebitele – cílem programu je zajistit pro
     spotřebitele bezpečnější výrobky a služby, lepší informace
     a účinnější ochranu práv a možností nápravy
  • Spravedlnost – jedná se o program, který má za cíl přispívat
     k dalšímu rozvoji evropského prostoru práva založeného
     na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře
  • Zdraví pro růst – tento program pomáhá členským státům
     provádět reformy potřebné k vytváření inovativních
     a udržitelných systémů zdravotní péče, rozšířit přístup
     občanů ke kvalitnějšía bezpečnější zdravotní

Rozpočet Evropské unie počítá s dalšími programy. Seznam všech programů najdete na webových stránkách Evropské komise.

Evropská komise vydává měsíční směnný kurz eura vůči ostatním měnám, ze kterého se vychází při rozpočtování projektů, které žádají o financování z komunitárních programů.ZDROJE INFORMACÍ

Webové stránky Evropské unie

Programové období 2014 až 2020 na webových stránkách MMR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013, které nastavuje pravidla pro čerpání z ESI fondů

Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020

Obecné informace k fondům EU na webových stránkách MMR

Informace o strukturálních fondech EU na webových stránkách MŠMT

Informace o fondech EU na Wikipedii

Google Analytics

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017